https://www.traditionrolex.com/29
MAKA THERM CZ s.r.o. - sanita, topení, koupelny, kuchyně, obklady - Obchodní podmínky | Makatherm.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Společná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností MAKA THERM CZ s.r.o., IČ:26025051, České Budějovice, Pražská 528/123, PSČ 37004, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 9746, jako provozovatelem eshopu MAKATHERM.cz, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé, kteří jsou podnikateli ve smyslu ust. § 420 Občanského zákoníku, kdy za podnikatele se považuje ten: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. a dále pak každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Přijetím zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícím, vzniká kupní smlouva dle těchto smluvních obchodních podmínek, přičemž kupující odesláním své závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami a je jimi okamžikem uzavření kupní smlouvy vázán.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách s informací, že zboží je na skladě prodávajícího, vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek.

Kupující podnikatel uvede v návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávce) zejména svou obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo, jakož i jméno a příjmení svého oprávněného zástupce (u právnických osob), u fyzických osob pak své jméno, příjmení, identifikační číslo, místo podnikání, Dále pak kupující podnikatel uvede, zda je plátcem DPH a pokud ano, uvede své DIČ.

Uzavřením kupní smlouvy kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, má tak možnost se s nimi seznámit a je povinen tak učinit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. Kupní cena:

Pro smluvní strany kupní smlouvy je závazná cena bez DPH; dojde-li ke změně zákonné sazby DPH mezi okamžikem objednání zboží a datem uskutečnitelného plnění, platí, že prodávající upraví kupní cenu s DPH v závislosti na změně zákonné sazby DPH s tím, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu takto změněnou kupní cenu.

Výši nákladů na přepravu a na platbu kupní ceny dobírkou sdělí prodávající kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy, popř. tyto údaje budou zřejmé z informací, na základě kterých kupující učiní objednávku. Náklady na dodání zboží, pokud tyto náklady nelze stanovit předem, mohou být kupujícímu účtovány dodatečně.

Prodávající je oprávněn požadovat úhradu zálohy na kupní cenu.

Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později. V případě, že následně smluvní strany nedohodnou na výši kupní ceny, platí, že platnost kupní smlouvy zaniká.

 

3. Objednání zboží:

Objednat zboží může kupující osobně, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná, pokud ji kupující neodvolá, avšak nejpozději v okamžik, kdy je objednávka doručena prodávajícímu.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému a řádnému splnění objednávky.

Objednávka kupujícího je závazná pro stranu kupující v okamžiku, kdy dojde prodávajícímu, pro prodávajícího pak v okamžiku jejího potvrzení.

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem odsouhlasení a potvrzení změny objednávky prodávajícím.

Prodávající změnu objednávky nepotvrdí, nemá-li nazměně objednávky zájem, zejména pak v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka.

 

4. Dodatečné určení ceny:

Zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné (0ks skladem) v okamžiku objednávky kupujícího, tedy že jde o zboží „na objednávku“, není prodávající povinen zboží dodat, pokud takový závazek výslovně nepřijme. Prodávající může odstoupit od smlouvy vůči kupujícímu ohledně zboží, které je uvedeno v nabídce e-shopu prodávajícího s informací, že není dostupné (0Ks skladem) v okamžiku objednávky kupujícího, dojde-li k výrazné změně kupní ceny (více než 3%), za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu. V případě, že mezi prodávajícím a kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

 

5. Termín dodání zboží:

Pokud si termín dodání zboží výslovně nevymínil kupující, je oprávněn jej určit prodávající. U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je možné objednání a následný výběr, zda si kupující vyzvedne zboží osobně nebo zda si jej nechá dopravit přepravní službou. V případě přepravní služby je zboží doručováno zpravidla do 48 hodin. Pokud požaduje kupující pozdější dodání zboží, než které je uvedeno při objednávce, musí kupující o tomto požadavku prodávajícího neprodleně informovat. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škody prodávajícího spojené s případným nepřevzetím či nedodáním zboží ve stanoveném či dohodnutém termínu dodání. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou přepravce nebo neposkytnutím součinnosti ze strany kupujícího.

 

6. Dodání zboží:

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce. Pokud tak neučiní, určí způsob dodání zboží prodávající. Kupující si může zvolit osobní odběr přímo na některé z nabízených poboček či výdejen nebo si může vybrat doručení přepravní společností. U osobního odběru zboží je vždy potřeba vyčkat na potvrzení operátorem e-shopu MAKATHERM.cz, že je objednávka připravena k předání. Přeje-li si zákazník bez předchozí objednávky prohlédnout skladový produkt, je potřeba se předem informovat, na jakém skladu požadovaný produkt fyzicky je. Každý nakupující si může zvolit jednu z následujících plateb: hotově, dobírkou, platba převodem.

Všechny výše uvedené způsoby dopravy jsou realizovány pouze ve všední dny. Při objednávkách učiněných v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno zpravidla první následující pracovní den.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím.

Při přebírání balíku je důležité věnovat zvýšenou pozornost povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude karton protržený nebo budou zdeformované rohy, je to signál, že zboží nemusí být v pořádku. Kupující je v takovém případě povinen ihned sepsat reklamační protokol s řidičem přepravní společnosti.

V případě, že kupující si nevyzvedne objednané zboží na prodejně prodávajícího ve stanoveném termínu, může prodávající od smlouvy odstoupit. Po dobu trvání prodlení kupujícího podnikatele s převzetím zboží na prodejně či nepřevzetím od přepravce nese kupující nebezpečí vzniku škody na zboží, ztráty a zničení zboží.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při předání dopravcem a ihned uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží u prodávajícího.

 

7. Platba kupní ceny:

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit dobírkou, hotově při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, při převzetí zboží od přepravce nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové proforma-faktury. Změna fakturační adresy na již uhrazené faktuře je možná jen dle individuální dohody, ale vždy jen v kalendářním měsíci, kdy byla faktura uhrazena.

 

8. Reklamace:

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží za podmínek a v rozsahu tak, jak je stanoveno výrobcem zboží. Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží kupujícím.

Neposkytuje-li výrobce pro případ prodeje zboží kupujícímu podnikateli záruku za jakost, pak kupujícímu záruční práva nenáleží.

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád.

 

9. Výhrada vlastnického práva:

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

 

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí. Osobní údaje fyzických osob zpracovává prodávající dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

 

11. Doručování:

V případě doručování písemností mezi účastníky se za doručovací adresu považuje sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.

 

12. Závěrečná ustanovení:

Platné všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na prodejnách prodávajícího a na jeho internetových stránkách. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 19.1.2017 a v plném rozsahu ruší všechny předchozí.